วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตรวจเยี่ยม การเรียนการสอน (Unit school)


              วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  พล.ท.ธฤทธิ์  สุนทร      ผู้อำนวยการสำนักงานประสาน และพัฒนาระบบการฝึกของ ทบ.   เดินทางมาตรวจเยี่ยม   สังเกตการณ์     การดำเนินงานโรงเรียนของหน่วย
(Unit school) การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก ( Small unit )   ณ   ห้องเรียน  ร้อย.บก.ม.พัน.๑๖วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ซักซ้อมการตรวจสภาพความพร้อมรบ

                 กองร้อยรถถัง รับการฝึก   ดำเนินการซักซ้อม   การตรวจสภาพความพร้อมรบ   การทดสอบรู้ความสามารถของกำลังพลตามตำแหน่งหน้าที่   ตลอดจนถึงการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะและอาวุธยุทโธปกรณ์  ให้มีความพร้อมสำหรับการฝึกและตรวจสอบกองพันผสม  ประจำปี 2556 อย่างเต็มที่