วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พีธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๗ พ.ท.ประสาทภพ หยะกังฉัตร์ ผบ.ม.พัน.๑๖ กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๕ นาย ณ บก.ม.พัน.๑๖

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประชุมกำลังพล และครอบครัว

        เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๗ ดำเนินการประชุมกำลังพล และครอบครัว เพื่ออบรมชี้แจง
และประชาสัมพันธ์ ในเรื่องดังต่อไปนี้
       - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       - ชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงปัญหาสำคัญ ๑๐ ประการ ที่ คสช. มีความจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบแล้วปฏิรูปการเมืองรวมถึงถึงเจตนารมณ์/นโยบาย หน.คสช. ที่กำลังดำเนินการ และที่จะดำเนินการต่อไป
       - การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติด แนวทางในการแก้ไขฯ และบทลงโทษของผู้กระทำความผิดฯ ตามนโยบายหน่วยเหนือ
       - ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานภายในหน่วย , การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน , การเข้าพักอาศัยบ้านพักของทางราชการ , แนวทางการแก้ไขปัญหากำลังพลรับเงินเดือนต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท , การประกอบอาชีพเสริมของกำลังพล ,การขออนุมัติกู้เงิน , และการขับขี่ยานพาหนะภายในค่ายต้องปฏิบัติตามกฎจราจร

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ซ้อมการตรวจอาวุธสำหรับพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกเดินทางไกล

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๕๗ ดำเนินการซักซ้อมการตรวจอาวุธสำหรับพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกเดินทางไกลของ กองพลทหารราบที่ ๕ ณ สนามฝึก ช.พัน.๕

ตรวจปัสสาวะทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๗ หลังกลับจากลาพัก

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๕๗ ดำเนินการตรวจปัสสาวะทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๗ หลังกลับจากลาพักเมื่อจบการฝึก ตามมาตรการของหน่วยเหนือ ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ม.พัน.๑๖

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เรียกพลเพื่อตรวจสอบปี57

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๕๗ ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ร้อย.บก.ม.พัน.๑๖ 
มีกำลังพลสำรองมารายตัว จำนวน ๗๕ นาย ครบตามบัญชี

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตักบาตรประจำเดือน กรกฎาคม

วันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๗ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ป.พัน.๑๕

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ผบ.พล.ร.๕ ตรวจเยี่ยม มว.ถปภ.ฯ

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๕๗ พล.ต.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผบ.พล.ร.๕ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม มว.ถปภ.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.น.ศ. และ จว.ก.บ.

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๗ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ เทศบาลตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ชุดมวลชนสัมพันธ์ได้เข้าร่วมประชุมเสวนา ศาลาประชาคม อ.ทุ่งใหญ่

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๗ ชุดมวลชนสัมพันธ์ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกกลุ่ม/ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคสังคม เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ ณ ศาลาประชาคม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จัดกำลัง มว.ถปภ.ฯ เพื่อถวายความปลอดภัย สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ

มื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๕๗ จัดกำลัง มว.ถปภ.ฯ เพื่อถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.น.ศ. และ จว.ก.บ.

จัดชุดรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วย

ห้วงวันที่ ๑๑ - ๑๕ ก.ค.๕๗ จัดชุดรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยและการเตรียมความพร้อมของกำลังพล และยุทธโธปกรณ์ในห้วงวันหยุดราชการเทศกาลวันเข้าพรรษา  ตามแผนเผชิญเหตุของหน่วย โดยเตรียมพร้อม ณ บก.ม.พัน.๑๖

วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ

เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค.๕๗ จัดกำลังพลร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ น.ส.กุลรดี เพชรมากนักศึกษาฝึกงาน รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา ณ อ.เขาขาว จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พล.ท.วลิต โรจนภักดี มทภ.๔ เป็นประธานในพิธี

วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ชุดมวลชนสัมพันธ์พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ผู้นำชุมชน/ประชาชน เทศบาลทุ่งสัง

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๕๗ ชุดมวลชนสัมพันธ์พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ผู้นำชุมชน/ประชาชน เทศบาลทุ่งสัง ณ เทศบาลตำบลทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ในงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อแจ้ง และประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานของ คสช.ดังนี้
๑. ให้ทราบถึงปัญหาสำคัญ ๑๐ ประการ ที่ ศสช. มีความจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบแล้วปฏิรูป การเมือง 
๒. ชี้แจงให้ทราบถึงเจตนารมณ์/นโยบาย หน.คสช. ที่จะดำเนินการต่อไป
๓. Road map ในการปฏิบัติงานของ คสช.

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ร่วมกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา วัดกระโสมเหนือ

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๕๗ ม.พัน.๑๖ จัดกำลังพลและยานพาหนะสนับสนุนเทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดกระโสมเหนือ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ผู้นำชุมชน/ประชาชน ม.๑ ต.กุแหระ

มื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๕๗ ชุดมวลชนสัมพันธ์ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ผู้นำชุมชน/ประชาชน ม.๑ ต.กุแหระ ณ หอประชุม รร.บ้านควนประชาสรรค์ เพื่อแจ้ง และประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานของ คสช.ดังนี้
๑. ให้ทราบถึงปัญหาสำคัญ ๑๐ ประการ ที่ ศสช. มีความจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบแล้วปฏิรูป การเมือง 
๒. ชี้แจงให้ทราบถึงเจตนารมณ์/นโยบาย หน.คสช. ที่จะดำเนินการต่อไป
๓. Road map ในการปฏิบัติงานของ คสช.

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา วัดมะนาวหวาน

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๕๗ พ.ท.ประสาทภพ หยะกังฉัตร์ ผบ.ม.พัน. จัดกำลังพลร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในห้วงวันเข้าพรรษา ณ วัดมะนาวหวาน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

เสวนาปรองดองสมานฉันท์

เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๕๗ พ.ท.ประสาทภพ หยะกังฉัตร์ ผบ.ม.พัน.๑๖ ได้เสวนาปรองดองสมานฉันท์ร่วมกับนายอำเภอทุ่งใหญ่/นายกเทศมนตรีและประชาชนในพื้นที่เทศบาล ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ในงานคืนความสุขให้ประชาชน

กระทำพิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ

เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๕๗ พ.ท.ประสาทภพ หยะกังฉัตร์ ผบ.ม.พัน.๑๖ กระทำพิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๗  ณ  ห้องอบรม ร้อย.บก.ม.พัน.๑๖

พบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับผู้นำชุมชน/ประชาชน ต.กุแหระ

เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๕๗ ชุดมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับนายอำเภอ ทุ่งใหญ่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อ.ทุ่งใหญ่ และนายก อบต.กุแหระ เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์   กับผู้นำชุมชน/ประชาชน ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จว.นศ.