วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พิธีเปิดฝายมีชีวิต บ้านเสม็ดจวน-บ้านหินลูกช้าง

ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่1/59

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.16

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองจำการที่ครบกำหนดปลด

กระทำพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล ประจำปี 2559

กิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

ตรวจเลือก ประจำจังหวัดสุราษฯ คณะที่ 1

ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยื่ยมโครงการเลี้ยงไก่ไข่

เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ พร้อมทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภคและรถเข็น

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

การฝึกทำการซักซ้อมตามลำดับขั้น